Scroll Top

Hva er styrets juridiske ansvar?

Personlig ansvarlig
Det å sitte i styret i et borettslag eller sameie er et stort ansvar. På lik linje med styremedlemmer i en bedrift, har man i boligselskaper også ubegrenset personlig ansvar hvis noe skulle gå galt. Dette er nedfelt i borettslagsloven, og i rettspraksis for sameier. Det betyr at dersom sameiet eller borettslaget havner i en konflikt som ender med en erstatningssak, så kan formuen og eiendelene til styremedlemmene stå på spill. Dette er det mange som ikke er klar over, spesielt med tanke på at styrevervet der man bor ofte er frivillig.

Faktaboks 1:

I borettslagsloven paragraf 12-1 heter det: “Den som i eigenskap av styremedlem, forretningsfører, granskar eller andelseigar valdar tap forsetteleg eller aktlaust for laget, andelseigarar eller andre under utførføringa av oppgåva si, har plikt til å bøte tapet.

Det aller viktigste når man sitter i et styre, er å ta vervet på alvor. Man må være bevisst på ansvaret sitt, og sørge for at man oppfyller styrets plikter. Styret skal i grove trekk sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sikre forsvarlig forvaltningen av sameiet i samsvar med lover, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.

Rent praktisk så er det som styremedlem viktig å bruke nok tid til å sette seg inn i de sakene som skal diskuteres. Man må også tørre å stille de vanskelige spørsmålene, og ikke minst bruke fagpersoner på områder hvor man ikke har kompetanse. Dette kan være råd fra en advokat, eller en byggeteknisk person hvis det gjelder oppussing. Videre er det essensielt å sørge for god dokumentasjon. Da er det viktig å tenke på det skal være lett å forstå sakene for de som kommer etter oss, og at alle beslutninger skal være tydelig protokollert.

Et av de vanligste punktene som kan føre til at man kommer i erstatningsansvar som styremedlem, er hvis man ikke følger opp økonomien på en god måte. Det er derfor viktig å sørge for at styret har god oversikt over både egenkapitalen og likviditeten, og er trygge på de økonomiske beslutningene de tar. Oppstår det økonomiske utfordringer, er det viktig å ta tak i disse raskt, og sørge for tiltak.

Det er viktig å være klar over at det er noen vilkår som alle må være oppfylt for at man skal bli ansvarlig i egenskap av å være styremedlem:
  • styremedlemmet må ha opptrådt uaktsomt eller forsettlig i forbindelse med utførelse av vervet som styremedlem,
  • det må foreligge et økonomisk tap for boligselskapet eller andelseier/seksjonseier, og
  • det økonomiske tapet må være en påregnelig konsekvens av den utviste uaktsomme eller forsettlige handling
Både handlinger og unnlatelser omfattes, slik at man kan også bli ansvarlig dersom man ikke har satt seg tilstrekkelig inn i en sak som behandles, eller dersom det ikke innhentes tilstrekkelig informasjon som grunnlag for beslutninger etc. Dette kommer i tillegg til bevisste/ forsettlige handlinger som f.eks. underslag m.v., for å nevne noen eksempler.
Styreansvarsforsikring
Noen ganger kan man havne i uføret selv om man har forsøkt å gjøre alt riktig. Da kan man, på tross av hederlig innsats, komme i økonomisk ansvar som styremedlem. I tillegg vil det påløpe kostnader til å forsvare seg, noe som i seg selv kan bli kostbart. Vi anbefaler derfor alle våre kunder å tegne styreansvarsforsikring for sine borettslag og sameier.
En styreansvarsforsikring dekker det erstatningsansvaret man kan havne i som styremedlem, opp til avtalt maksbeløp. I tillegg vil forsikringsselskapet stille med advokathjelp, og dekke kostnadene til dette. Sett i sammenheng med at man som styremedlem har ansvar for store verdier, så er en styreansvarforsikring en billig forsikring hvis uhellet først skulle være ute. Det gjør det også enklere for den skadelidende å få oppgjør, for det kan jo tenkes at skadevolder ikke selv har noen midler som kan dekke et oppgjør.
…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat!
Styreportal

Selv om styret i et borettslag eller sameie har mye ansvar og mange oppgaver, er det mulig å gjøre styrearbeidet både enkelt, trygt og effektivt. Ved å ta i bruk styreportalen vil man kunne strukturere og dokumentere møter, saker og beslutninger på en oversiktlig måte. Man får også tilgang til veiledning og malverk som strukturerer større oppgaver som vedlikehold og HMS.

Har du lyst til å vite mer om vår styreportal og hvordan denne kan hjelpe deg i styrehverdagen? Ta kontakt med oss på post(a)styret.com for å avtale en uforpliktende prat.

Personvern Preferanser
Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.